System alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3

Panasonic EBL 512 G3

System alarmu pożaru Panasonic EBL512 G3 jest najnowszym produktem firmy Panasonic Eco Solutions Nordic AB. Japoński producent systemów przeciwpożarowych jest obecny na naszym rynku od roku 1989. Jako pierwszy w tym czasie zaoferował analogowy system wykrywania pożaru EBL2000 (typu master – slave) z serią czujek 22xx (izotopowych i optycznych dymu oraz termicznych).

Jego następcą był wprowadzony w 1993 roku analogowy system przeciwpożarowy EBL1000 (typu master – slave) z serią czujek 23xx (izotopowych i optycznych dymu oraz termicznych), a od 1999 roku system EBL512 (centrale równorzędne) spełniający wymogi normy EN-54 z nową serią czujek 33xx (multisensor, optyczna i termiczna).

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3?

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się

System
sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512 G3 obecnie oferowany jest nowoczesnym produktem, przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej obiektów średnich i dużych, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem technicznym.

Centrala sygnalizacji pożaru EBL G3 jest centralą mikroprocesorową przeznaczoną do współpracy z analogowymi, adresowalnymi czujnikami dymu, czujkami konwencjonalnymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, modułami sterującymi, sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi.

Do centrali można podłączyć do 1020 urządzeń pętlowych podłączonych do 4 pętli komunikacyjnych. W przypadku, gdy liczba 512 adresów dla punktów pożarowych i 512 adresów dla urządzeń towarzyszących jest niewystarczająca, EBL G3 posiada możliwość łączenia w sieć do 30 central, co zwiększa pojemność systemu do ponad 30600 elementów adresowalnych.

Komunikacja
centrali

Centrale komunikują się pomiędzy sobą za pomocą podwójnej sieci TLON (redundancja połączenia).

Każda z central EBL 512 G3 posiada dostęp do wszystkich informacji z innych central znajdujących się w tej samej sieci – centrale są równorzędne.

Istnieje możliwość monitorowania stanu systemu Panasonic EBL G3 praktycznie z dowolnego miejsca będącego w zasięgu Internetu. Umożliwia to moduł Web Servera 1598 podłączony do Internetu lub wewnętrznej sieci LAN podając informacje o alarmach pożarowych, alarmach serwisowych (zabrudzone czujki), uszkodzeniach, alarmach technicznych, zablokowanych strefach lub poszczególnych elementach systemu.

Moduł umożliwia także wysyłanie informacji o stanie systemu na 4 zaprogramowane adresy e-mail.

System sygnalizacji pożaru G3

Zalety systemu Panasonic EBL 512 G3

System Panasonic EBL 512 G3System Panasonic EBL 512 G3Bardzo mocną stroną systemu alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3 są elementy detekcyjne. Przy ich projektowaniu postawiono sobie za cel maksymalne zwiększenie skuteczności wykrywania pożaru przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych alarmów. Z centralą Panasonic EBL 512 G3 współpracują:

 • analogowe, adresowalne: optyczne czujki dymu (4401), czujki temperatury (3308, 3309), zaawansowane technicznie multisensory łączące zalety czujki termicznej i optycznej (4400) oraz multisensory termiczne, optyczne i tlenku węgla (4402)
 • czujki konwencjonalne: termiczne (4318), termiczne szczelne na zakres temperatur od 54 do 130 ⁰C (6295 ÷ 6298), optyczne dymu (4452)
 • czujka próbkująca zasysane rurkami powietrze ASPECT GRIZZLE AE2010G-P
 • czujki do stref zagrożonych wybuchem (2840-optyczna, 2841-termiczna, 2842-bariera)
 • czujka bezprzewodowa (4611-optyczna, 4613-analizator sygnału, 4620-stacja bazowa)

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3?

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się

Sygnalizowanie
alarmu pożarowego

Sygnalizowanie alarmu pożarowego odbywa się indywidualnie przez każdą czujkę w systemie. Podczas alarmu, strefa, adres czujki wykrywającej pożar (tzw. numer prezentacyjny) i dowolny opis 40 znakowy zaprogramowany do tej czujki pokazywane są na wyświetlaczu centrali. Pozwala to, w połączeniu z planem rozmieszczenia czujek, na zlokalizowanie miejsca pożaru w możliwie najkrótszym czasie.

Każda centrala monitoruje elementy podłączone do swoich pętli dozorowych co 6 sekund. W przypadku przerwy w pętli zasilanie podawane jest na oba jej końce. Zastosowane czujki analogowe adoptują się do warunków otoczenia w jakich pracują.

Zapobiega to generowaniu fałszywych alarmów z powodu postępującego zabrudzania się komór pomiarowych w czujkach. Centrala oblicza poziom odniesienia indywidualnie dla każdej czujki. Powyżej tego progu centrala ustala według zaprogramowanego algorytmu, próg alarmu pożarowego.

Centrala sygnalizacji pożaru

Sygnalizacja pożaruCentrala sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512 G3 odczytuje, co około 6 sekund wartość chwilową każdej czujki. Wskazanie to jest proporcjonalne do warunków panujących wokół niej (temperatura, zadymienie). W celu utrzymania stałej czułości pracy każdej czujki jej poziom odniesienia jest indywidualnie obliczany jako średnia arytmetyczna z zapamiętanych wartości chwilowych odczytywanych co jedną godzinę w ciągu tygodnia.

Daje to możliwość zastosowania systemu w najtrudniejszych warunkach otoczenia. W przypadku przekroczenia przez poziom odniesienia progu alarmu serwisowego, sygnalizowane jest zabrudzenie czujki przez zaświecenie się żółtej diody LED opisanej jako “Alarm serwisowy” na panelu kontrolnym centrali.

Numer techniczny czujki będącej w alarmie serwisowym i jej aktualny poziom odniesienia, można odczytać na wyświetlaczu alfanumerycznym i wydrukować na drukarce w centrali pożarowej.

Czujka systemu sygnalizacji pożaru

Ponadto każda czujka:

Te same czujki (4400, 4401) mogą same decydować o tym czy jest alarm czy nie. Samodzielnie adoptują się do warunków otoczenia, w jakich zostały zainstalowane. Do centrali przesyłają tylko informacje o swoim stanie. Oczywiście mogą być blokowane / odblokowane przez centralę, kompensują stopień zabrudzenia komory pomiarowej, ale próg czułości dobierają sobie samodzielnie. Ten sposób pracy czujek wybieramy programując je przyrządem 4414 w trybie “Advanced”.

Centrala
alarmu pożaru

Centrala alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3 może monitorować oraz sterować inne urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Realizacja sterowań może następować bezpośrednio z centrali lub elementów WE/WY zainstalowanych w pętli komunikacyjnej (dozorowej).

Centrala sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512 G3 została wyposażona w bardzo bogaty zestaw możliwości programowych do tworzenia algorytmów sterujących urządzeniami zewnętrznymi.

Wykorzystanie algorytmów Boole’a wraz z licznymi bramkami czasowymi i możliwościami sterowania impulsowego oraz blokowania międzystrefowego pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych scenariuszy wykorzystywanych w inteligentnych budynkach.

Centrala posiada w standardzie następujące wejścia / wyjścia sterujące:
 • cztery programowalne, nadzorowane wyjścia napięciowe dedykowane sygnalizatorom akustyczno optycznym (S0-S3)
 • dwa przekaźnikowe wyjścia programowalne (R0-R1)
 • cztery wejścia programowalne (J0-J3)
 • cztery wyjścia zasilające 24V DC
 • dwa nie programowane wyjścia przekaźnikowe do monitoringu alarmu pożarowego i uszkodzenia w systemie
 • w przypadku konieczności rozbudowy centrali o większą ilość wejść / wyjść sterujących, centralę można wyposażyć w dodatkowe pakiety (maksymalnie 6 sztuk) typu: 4580 – o 8 wejściach dla linii czujek konwencjonalnych; 4581 – o 8 przekaźnikach programowanych, wybieranym położeniu styków NO lub NC; 4583 – 5 wejść, 3 wyjścia sterujące dedykowany do sterowania gaszeniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie alarmu pożaru Panasonic EBL 512 G3?

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się

Użytkownicy starszych systemów

Dla użytkowników posiadających starsze systemy EBL2000, EBL1000 oraz EBL512 dobrą wiadomością jest pełna kompatybilność centrali EBL G3 z elementami liniowymi starszego typu. Tym sposobem poprzez wymianę starej centrali na nowy produkt firmy Panasonic użytkownik może dokonać modernizacji i zwiększenia pojemności starego systemu wykrywania pożaru.

Nie potrzeba demontować istniejących linii dozorowych, aby otrzymać nowoczesny produkt o nowych, dotąd nie możliwych właściwościach użytkowych np. sterowanie urządzeniami wykonawczymi (wentylacją pożarową) z pierwszego alarmu zarejestrowanego w centrali.

System spełnia normy europejskie

System sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512 G3 spełnia wymagania normy europejskiej EN-54 i wewnętrzne wymagania krajów, na rynki których został przystosowany. Posiada szereg dopuszczeń krajów Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, obecny jest również w Australii i Nowej Zelandii.

Więcej szczegółowych informacji na temat Systemu Alarmu Pożaru Panasonic EBL G3 mogą Państwo uzyskać po dokonaniu rejestracji.