Gaszenie pożaru

Informowanie państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniu pożarowym

Niemal od najmłodszych lat jesteśmy nauczani, że w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego należy dzwonić na Straż Pożarną. Numer 998 a obecnie także 112 zna niemal każde dziecko. Obecnie przy zastosowaniu nowoczesnych systemów sygnalizacji pożaru informacja o pożarze dociera do Państwowej Straży Pożarnej automatycznie. Często w czasie poniżej 15 minut  na miejscu potencjalnego zagrożenia pojawia się zastęp  bojowy państwowej Straży pożarnej w pełni gotowy do podjęcia akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej.

Szybkie i sprawne przekazanie informacji do Państwowej Straży Pożarnej obecnie coraz częściej realizowane jest za pomocą Urządzeń Transmisji Alarmów Pożarowych. Urządzenia tego typu za pomocą kilku torów transmisji w odpowiedzi na sygnał z Centrali Sygnalizacji Pożaru przekazują w sposób natychmiastowy informację do najbliższej jednostki Ratowniczo gaśniczej państwowej Straży Pożarnej. Obowiązek stosowania tego typu urządzeń wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229, z późn. zm.)).

Zgodnie z polskimi przepisami o ochronie przeciwpożarowej  właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacji, w której w danym budynku lub na danym terenie funkcjonuje Własna Jednostka Ratownicza. Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej  co wynika z § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jednocześnie, zgodnie z § 30. 1. ww. rozporządzenia MSWiA, obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej. Możliwość ta nie oznacza zwolnienia z obowiązku podłączenia urządzeń z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji o pożarze.

Powrót do poprzedniej strony

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?