Stałe urządzenia gaśnice gazowe

Stałe Urządzenia Gaśnicze

Podczas pożaru najistotniejszy jest czas. Z każdą minutą od momentu pojawienia się dymu i ognia zwiększa się zagrożenie dla życia ludzkiego i bezpieczeństwa konstrukcji całego budynku. W wielu budynkach w pierwszej fazie pożaru zanim jeszcze pojawi się jednostka Ratowniczo gaśnicza państwowej Straży pożarnej zwalczanie ognia rozpoczynają stałe urządzenia gaśnicze. Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe reguluje § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

  • archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
  • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
  • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Natomiast stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

  • budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
  • wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2;
  • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;
  • budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
  • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z § 27 ust. 3 w strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi powinny być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Powrót do poprzedniej strony

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?