Referencje

KPRM konserwacja

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaświadcza, że firma RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Ziemowita 55/56, zgodnie z umową CO/162/08 z dnia 31 lipca 2008 r. przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na konserwacje oraz całodobowy serwis techniczny urządzeń i instalacji SAP, SUG, DSO i oddymiania w obiektach KPRM i CO KPRM realizuje na bieżąco umowę do 31 lipca 2009 r. Całkowita wartość umowy wynosi 47.604,40 PLN brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote 40/100), na dzień 18 czerwca 2009 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 35.703,30 PLN brutto (słownie trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote 30/100).

Zamówienie jest realizowane w terminie, z należytą starannością i zgodnie z zapisami umowy.

KPRM Konserwacja 2009


KPRM montaż

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaświadcza, że firma RAJ INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 55/57 była wykonawcą robót we wschodniej i zachodniej części skrzydła „B” gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskie 1/3, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1597.

We wschodniej części skrzydła „B” gmachu KPRM RAJ INTERNATIONAL Sp. z o.o. tworząc konsorcjum firm z Tommex Żebrowscy Sp. jw. (ul. Arkadowa 29 lok. 3, 02-776 Warszawa), była wykonawcą umowy WIR/PO/270/08 z dn. 25.10.2008 r. Przedmiot urnowy obejmował: „Wykonanie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegawczego we wschodniej części skrzydła „B” gmachu KPRM, AL. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”.

Wartość wykonanych robót zrealizowanych w okresie 17.11.2008 r. — 28.01.2009 r. wyniosła netto 260 186,77 PLN.

W zachodniej części skrzydła „B” gmachu KPRM firma RAJ INTERNATIONAL Sp. z o.o. zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 umowy WIR/PO/58/08 z dn. 19.05.2008 r., jako podwykonawca (wykonawca umowy AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa) wykonała instalacje niskoprądowe w zakresie:

 • systemu sygnalizacji pożaru,
 • oddymiania klatki schodowej,
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • okablowania telewizji dozorowej,
 • systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Okres realizacji umowy: 26.05.2008 r. — 07.07.2009 r. CO KPRM nie dysponuje danymi dotyczącymi wartości wykonanych robót, ponieważ wynikają one z rozliczeń między wykonawcą, a podwykonawcą.

Prace wykonane zostały zgodnie z umowami. w planowanym terminie i z należytą starannością.

KPRM Montaż 2009


Elektrobudowa montaż a20 Metro

Elektrobudowa S.A. Katowice Oddział Spółki Rynek Przemysłu w Warszawie, wykonawca robót elektrycznych, energetycznych, niskoprądowych oraz dokumentacji wykonawczej dla systemów całoliniowych na Zadaniu Inwestycyjnym pn. ,Budowa stacji metra A20 „Słodowiec” wraz z torami odstawczymi” niniejszym informuje, iż firma RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zaprojektowała i wykonała na nasze zlecenie na stacji A20 „Słodowiec” kompleksowo następujące instalacje:

 • CCTV z videointerkomami.
 • systemu sygnalizacji pożaru,

oraz wykonała w-oparciu o własne projekty:

 • instalacje DSO,
 • system gaszenia gazem KD-200

Prace związane z realizacją powyższego kontraktu zostały zrealizowane w okresie: 14.06.2006 – 31.05.2008r. Systemy zostały odebrane przez Zamawiającego, przekazane do eksploatacji i sprawują się bez zarzutu. Wszelkie prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo i w pełni profesjonalnie.

Niniejszym polecamy usługi firmy RAJ International Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera.

Elektrobudowa Montaż A20 Metro 2008


Novotel Mitex montaż

Na wniosek RAJ International Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55/57 niniejszym potwierdzamy, że firma RAJ International wykonała w roku 2006 dokumentację projektową oraz dostarczyła i zainstalowała na zlecenie Mitex S.A. instalację wykrywania i alarmu pożaru, instalację tryskaczową oraz system gaszenia gazem Fm — 200 pomieszczeń serwerowni w budynku Hotelu NOVOTEL Centrum w Warszawie.

Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.

Novotel-Mitex Montaż 2007


Metro montaż

Zarząd Transportu Miejskiego działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, zlecił w trybie zamówienia publicznego m- 27/2006 (przetarg nieograniczony) Konsorcjum: RAJ INERNATIONAL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-885), ul. Księcia Ziemowita 55/57 i TOMMEX Żebrowscy Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Arkadowa 29 lok.3, wykonanie w okresie od dnia 2 sierpnia 2006 roku do dnia 20 listopada 2006 roku modernizacji nagłośnienia o dźwiękowy system ostrzegawczy uruchamiany przez system sygnalizacji pożaru z modernizacją systemu sygnalizacji pożaru przez wymianę central EBL 1000 na EBL 512. Modernizacja była przeprowadzona na stacji A14, A15, A17 i w Centralnej Dyspozytorni metra warszawskiego. Prace zostały wykonane terminowo, rzetelnie i profesjonalnie. Wartość zamówienia wynosiła 1 487 799,76 zł podatkiem VAT.

Metro Montaż 2007


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?